REGULAMIN PORZĄDKOWY

OSTEOMEDICAL PIOTR KOSTRZĘBSKI CENTRUM FIZJOTERAPII, OSTEOPATII I CHIROPRAKTYKI

§1

Struktura organizacyjna

 1. OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki prowadzone jest w ramach praktyki fizjoterapeutycznej oraz paramedycznej i działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 60-16 Poznań ul. Turniowa 5
 2. Pod wskazanym adresem działa:

Gabinet fizjoterapii, którego wyłącznym właścicielem jest Piotr Kostrzębski, legitymujący się numerem prawa wykonywania zawodu, wpisanego do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów pod numerem 861 (seria i numer dokumentu PWZFz: A003167).

Gabinet fizjoterapii – pod kierownictwem naukowym mgr fizjoterapii Pauliny Kamińskiej, wpisanej do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów pod numerem 9943 (seria i numer dokumentu PWZFz: A009541)

Gabinet medycyny naturalnej, osteopatii i chiropraktyki – pod kierownictwem specjalisty medycyny naturalnej, dyplomowanego naturoterapeuty oraz chiropraktyka Piotra Kostrzębskiego

§2

Cele i zadania podstawowe

 1. OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki jest prywatnym ośrodkiem medycyny holistycznej, naturalnej oraz przede wszystkim ośrodkiem prowadzącym szeroko rozumianą fizjoterapię oraz działalność paramedyczną.,
 2. Do zadań z zakresu fizjoterapii należy rozumieć wykonywanie działań leczniczych, prowadzonych w naszym OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki wyłącznie przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, posiadających prawo wykonywania zawodu.
 3. Do zadań medycyny naturalnej, osteopatii, chiropraktyki, działalności paramedycznej prowadzonych w naszym OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki wyłącznie przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia oraz szkoły z określonych działów: chiropraktyki, osteopatii, naturoterapii.
 4. Do zadań wskazanych w §2 pkt.2, należy wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu:

– Kinezyterapii

– Terapii manualnej

– Terapii powięziowej w modelu FDM, FDM CRANIO, FDM NEURO

– Terapii blizn pooperacyjnych

– Terapii punktów spustowych

– Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej

– Bandażowania wielowarstwowego pacjentów z problemami obrzęków

– Rehabilitacji kardiologicznej

– Rehabilitacji ortopedycznej

– Rehabilitacji neurologicznej

– Treningu medycznego

– Rehabilitacji dzieci z wadami postawy

– Kompleksowej fizjoterapii pacjentów z wadami, deformacjami i dysfunkcjami w obrębie stopy

– Masażu leczniczego i masażu tkanek głębokich, masażu przy użyciu specjalistycznych narzędzi

– Wykonywanie indywidualnych, termoplastycznych wkładek ortopedycznych ICB

 1. Do zadań wskazanych w §2 pkt.3, należy wykonywanie zabiegów z zakresu:

– Terapii cranio-sacralnej (czaszkowo – krzyżowej)

– Terapii wisceralnej

– Medycznej akupunktury

– Tapingu (plastrowanie)

– Osteopatii

– Terapii wisceralnej

– Chiropraktyki w modelu McTimmony – Corleya

– Szeroko rozumianej naturoterapii

§3

Udzielanie świadczenia

 1. Pacjent, który zgłasza się do OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki zobowiązany jest do wypełnienia Karty Pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia zgodnie ze stanem rzeczywistym i okazania posiadanej dokumentacji medycznej
 2. Pacjent, który zgłasza się do OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki zobowiązany jest również do wypełnienia Karty Zgody Zabiegowej, Dokumentacji RODO, Zapoznania i Akceptacji Regulaminu oraz innych dokumentów zależnych od rodzaju wykonywanego świadczenia. W przypadku małoletnich dokumenty podpisuje opiekun prawny.
 3. Fizjoterapeuta bądź inny specjalista wykonujący zabieg proponuje Pacjentowi rodzaj zabiegów, dokładnie określając ich cel, częstotliwość na podstawie zebranego wywiadu, okazanej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonego badania i analizy innych dokumentów, które Pacjent wypełnił przed wizytą.
 4. W przypadku braku uzupełnienia dokumentów, które Specjalista lub Pracownik Recepcji przedstawi Pacjentowi – specjalista wykonujący zabieg ma prawo do odstąpienia od udzielenia świadczenia.
 5. Specjalista ma prawo odmówić udzielenia świadczenia również w przypadku:

– Stawienia się pacjenta w stanie nietrzeźwości i /lub pod wpływem środków odurzających

– Spóźnienia się pacjenta na wskazana wizytę dłużej niż 15 minut, o ile Specjalista oceni, że pozostały czas jest niewystarczający do przeprowadzenia świadczenia

– Braku współpracy Pacjenta ze Specjalistami tj. Np. Braku wykonania badań zleconych przez specjalistę, niewykonywanie zleconych ćwiczeń itp.

 1. W przypadku braku zlecenia lekarskiego zabiegi są wykonywane na podstawie pisemnej zgody udzielanej przez Pacjenta lub jego opiekuna prawnego.
 2. Decyzję o liczbie zabiegów, formie terapii i czasie ich trwania, a także kolejności podejmuje fizjoterapeuta lub specjalista wykonujący zabieg
 3. Czas trwania wizyty uzależniony jest od stanu pacjenta, reakcji pacjenta na zabieg, stanu psychicznego oraz innych czynników, które fizjoterapeuta i inny specjalista bierze pod uwagę. Zazwyczaj minimalny czas wizyty to 30 minut a maksymalny 60 minut – co bywa zmienne i jest zależne od czynników wskazanych wcześniej w niniejszym punkcie. Czas. Może być zarówno skrócony jak i wydłużony o ile tego będzie wymagać indywidualny przypadek danego pacjenta.

§4

Rejestracja pacjentów

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie.
 2. Na 24 godziny przed umówioną wizytą, Pacjent otrzymuje przypomnienie o terminy umówionej wizyty w formie wiadomości SMS i/lub email.
 3. W przypadku chęci odwołania lum zmiany terminu wizyty, Pacjent obowiązany jest poinformować o powyższym OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki przynajmniej z 12 godzinnym (dwunastogodzinnym) wyprzedzeniem telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.
 4. Brak takiej informacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za kolejną wizytę w wysokości:

– 50% o ile wizyta, która się nie odbyła, była wizytą pierwszą

– 100 % o ile wizyta, która się nie odbyła, była kolejną wizytą w trakcie rozpoczętej terapii

W przypadku zdarzeń losowych sytuacja opisana w §4 pkt.3 jest rozwiązywana indywidualnie po ówczesnej rozmowie pacjenta z kierownikiem OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki

§5

Prowadzenie dokumentacji medycznej

 1. OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki prowadzi dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych osobowych w tej dokumentacj
 2. OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki prowadzi wyżej wymienioną dokumentację przy pomocy specjalistycznego programu ZAREJESTROWANI.PL, który w ramach prowadzonej współpracy chroni m.in zebrane na serwerze dane osobowe i dane z dokumentacji medycznej. W ramach programu ZAREJESTROWANI.PL, program również wysyła wiadomości SMS, e-mail oraz obsługuje kalendarz fizjoterapeutów i specjalistów. Program jest zgodny z przepisami RODO.
 3. OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. NR 52 poz. 417 z późn. zm):

– Nieodpłatnie w formie skanu przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail / lub w formie pdf.

– Odpłatnie w postaci kserokopii za opłatą 1zł / 1 str

§6

Opłaty za zabiegi

 1. Opłaty za zabiegi są dokonywane są gotówką lub przy pomocy terminala płatniczego – zgodnie z cennikiem dostępnym w gabinecie
 2. Po dokonaniu opłaty Pacjent otrzymuje paragon fiskalny
 3. Pacjent może na wyraźną prośbę uzyskać w ustawowym terminie fakturę, jednak jest zobowiązany do zwrócenia zebranych wcześniej paragonów fiskalnych wystawiającemu fakturę
 4. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zapłaty za pomocą przelewu bankowego
 5. Opłata za zabieg nie wiąże się kompletnie z czasem prowadzonego zabiegu, co zostało opisane m.in w§3 pkt. 8.

§7

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do:

a) Poufności

b) Rzetelnej informacji o proponowanych metodach leczenia

c) Rzetelnej informacji o przeciwwskazaniach do proponowanych form i technik leczenia

d) Rzetelnej informacji o możliwych działaniach niepożądanych po wykonanym zabiegu

e) Rzetelnej informacji o możliwych skutkach pozabiegowych oraz konsekwencjach niepodjęcia leczenia

f) Świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowany personel

g) Pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania się do zabiegów oraz postępowania po zabiegach

 1. Pacjent ma obowiązek:

a) Zapoznania się z. Regulamien OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki i innymi dokumentami przedstawionymi mu przed zabiegiem

b) Przestrzegania ładu oraz porządku na terenie OsteoMedical Piotr Kostrzębski Centrum Fizjoterapii, Osteopatii i Chiropraktyki

c) Rzetelnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia karty pacjenta oraz przedstawienia aktualnego stanu zdrowia i okazania posiadanej dokumentacji medycznej

d) Informowania osoby wykonującej zabieg o aktualnych i przebytych schorzeniach, przeciwwskazaniach do terapii lub planowanych zabiegów

e) Natychmiastowego zgłaszania osobie wykonującej zabieg wszelkich dolegliwości, bólu, dyskomfortu i innych pojawiających się podczas zabiegu lub po jego wykonaniu

f) Stosowania się do zaleceń osoby wykonującej zabieg